A mendon me të vërtetë që të ndjekësh një leksion ku pedagogu lexon dhjetra slide PowerPoint i bën studentët më të zgjuar dhe më të aftë?

Image result for university class

Advertisement

I krijuar në vitin 1987, pjesë e paketës Microsoft Office, PowerPoint-i është i instaluar në më shumë se sa 1 miliardë kompjutera në botë dhe përdoret çdo ditë për rreth 30 milion prezantime. Teksa ky software ka pushtuar botën, kritikat mbi përdorimin e tij nuk janë të pakta. Me të drejtë! Slidet i thjeshtojnë idetë përtej masës së nevojshme dhe prezantimi me pika të nënrenditura e fsheh kompleksitetin e tematikave që trajtohen.

Cfarë është kaq e gabuar me PowerPoint?

Studimet tregojnë se edhe pse studentët preferojnë prezantimin e leksioneve me PowerPoint, përdorimi i tij nuk ndikon aspak në rritjen e notave apo përmirësimin e të mësuarit. Pëlqimi i dickaje nuk e bën atë efektive. Përdorimi i PowerPoint është i dëmshëm në procesin e edukimit për të paktën tre arsye kryesore

  1. Prezantimi i leksioneve me PowerPoint dekurajon dhe zhvleftëson mendimin kompleks. Slidet i detyrojnë pedagogët që të prezantojnë ide komplekse duke përdorur pika të nënrenditura, figura abstrakte dhe tabela të thjeshtuara përtej masës. Kjo gjë i ofron studentëve vetëm iluzionin e qartësisë dhe të kuptuarit, por nuk i zhyt ata në oqeanin e dijes.
  2. Studentët e mendojnë lëndën si një bashkësi slide-sh. Pedagogët që trajtojnë çështje komplekse kritikohen për paqartësi në shpjegim. Mësuesit që menjanojnë listat me pika të nënrenditura akuzohen se nuk ofrojnë përmbledhje të nevojshme për shënime.
  3. Slidet dekurajojnë pritshmëritë e arsyeshme që studentët duhet të kenë për lëndën. Studentët mendojnë që slidet duhet të përmbajnë çdo detaj të nevojshëm për të zhvilluar me sukses detyrat, projektet, testet, e më tej, aftësitë e tyre teorike dhe praktike në degën që studiojnë.

Image result for lecture

Tek e fundit, përse duhet që një student të shpenzojë kohë për të lexuar librat, ndërkohë që mund të marrë notën 10, edhe vetëm duke iu përmbajtur slide-eve?